แนะนำหน่วยงาน

ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2535 จากการแบ่งหน่วยงานของสายกิจการนักศึกษา โดยมีหน่วยงานย่อยภายใน 3 แผนก คือ แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา แผนกแนะแนวและจัดหางาน และแผนกทุนการศึกษา

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์องค์กร

ปณิธาน: มุ่งพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
วิสัยทัศน์: เป็นศูนย์ให้บริการการศึกษาและสวัสดิการที่มีมาตรฐาน และครบวงจร
วัตถุประสงค์: เพื่อเอื้ออำนวยให้นักศึกษาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตใจในการบริการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่านิยมของฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ

ความสัมพันธ์ของสมรรถนะและพันธกิจ

พันธกิจของหน่วยงาน

  1. สร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการ
  2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์

สมรรถนะของหน่วยงาน

  1. นโยบายและการบริหารจัดการที่เน้นผู้บริการเป็นศูนย์กลาง
  2. พัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
  3. โครงการและกิจกรรมที่สร้างสรรค์และหลากหลาย
  4. ปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสภาวการณ์
  5. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
  6. มีฐานข้อมูลสนับสนุนการทำงาน

ผู้บริหารหน่วยงาน

อาจารย์ศิริพร กนกชัยสกุล
อาจารย์นรเศรษฐ เจียมจิโรจน์
อาจารย์กันยารัตน์ แดงอินทวัฒน์
อาจารย์ศรัณย์ ขจรไชยกุล