แนะนำหน่วยงาน

แผนกแนะแนวและจัดหางาน เป็นหน่วยงานย่อยของฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ สังกัดสายกิจการนักศึกษา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2535 โดยมีภาระหน้าที่และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านแนะแนว/จัดหางานต่างๆ

ลักษณะองค์กร (Organizational Description)

แผนกแนะแนวและจัดหางาน เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ สายกิจการนักศึกษา มีหน้าที่หลักในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาให้นักศึกษา ได้แก่ บริการปรึกษาแนะแนวด้านการเรียน การใช้ชีวิต ปัญหาส่วนตัว การศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบริการจัดหางาน รวมทั้งการบริการวิชาการแก่สังคม และเป็นหน่วยประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแผนกเพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย

สภาพแวดล้อมองค์กร (Organizational Environment)

ภารกิจหลักของแผนกแนะแนวและจัดหางาน คือการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ และการให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนแก่นักศึกษา จัดกิจกรรมและโครงการที่มุ่งตอบสนองความต้องการของนักศึกษา  คณะวิชา ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต(สถานประกอบการ)  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  ทำให้เกิดรูปแบบการให้บริการ  การจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายตามภารกิจหลัก  ดังนี้

  1. บริการปรึกษาด้านวิชาการ/การเรียน
  2. บริการปรึกษาด้านการใช้ชีวิต สังคม ปัญหาส่วนตัว
  3. บริการปรึกษาด้านการศึกษาต่อใน/ต่างประเทศ
  4. บริการปรึกษาทางอาชีพ  การเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ  และบริการจัดหางาน

บุคลากรประจำ

ลักษณะผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Profile)

ผู้ปฏิบัติงานของแผนกแนะแนวและจัดหางาน  เป็นบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททุกคน  มีประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป  โดยทุกคนนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานมาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของแผนกตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ และมีความสามารถในการปรับตัวได้ทุกสถานการณ์  เพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงและเกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมาย

อาจารย์กันยารัตน์ แดงอินทวัฒน์
อาจารย์อุทัยวรรณ ราศรี
อาจารย์นิภา ขวัญงาม
อาจารย์สุกัญญา เกษจันทร์
อาจารย์เยาวลักษณ์ มั่นประชา
อาจารย์วิทวัส โสตถิโภคา
อาจารย์อรวรรณ อุทัยรัตน์
อาจารย์กาญจนา ปทุมบาล