โครงการ 'แนะแนวสัมพันธ์สัญจร'

ยุทธศาสตร์สถาบัน มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืน (Excellence for Sustainability)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สถาบัน สร้างความยั่งยืนทางด้านการเงินโดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินให้เข้มแข็ง โดยมีการรักษาแหล่งรายได้เดิม และสร้างแหล่งรายได้ใหม่
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สายกิจการนักศึกษา มีส่วนสนับสนุนในการสร้างความยั่งยืนทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยมีกระบวนการและโครงการในการช่วยรักษาสถานภาพของนักศึกษา
หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการให้บริการสนเทศทางการแนะแนว เป็นงานบริการที่สำคัญ ที่จะให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่นักศึกษา ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการเลือกอาชีพ การปฏิบัติตนให้เข้ากับสังคม และรายละเอียดต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากเนื้อหาของวิชาที่เรียน อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลด้านการเรียนและคำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่  ตารางเรียน/ห้องเรียน  ข้อบังคับการศึกษาที่นักศึกษาควรรู้ โดยเฉพาะเรื่องเกณฑ์การพ้นสภาพนักศึกษา (Retired)  และการติดสถานภาพรอพินิจ (On Probation)  ซึ่งมีความสำคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง แผนกแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ  จึงได้จัดโครงการ “แนะแนวสัมพันธ์สัญจร” ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการของแผนกแนะแนวและจัดหางาน การช่วยเหลือและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการให้บริการที่ช่วยประหยัดเวลา และให้บริการแก่นักศึกษาได้เป็นจำนวนมากอีกด้วย

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับบริการข้อมูล แผนผังสถานที่ภายในวิทยาเขตรังสิต อาคารเรียน หน่วยงานต่าง ๆ งานบริการและโครงการของแผนกแนะแนวและจัดหางาน พร้อมทั้งการให้คำแนะนำในเรื่องการดูตารางเรียน/ห้องเรียน ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาใหม่  
 2. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัวในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้นักศึกษามีทักษะในการเรียน การปรับตัว และการดำรงตนให้ประสบความสำเร็จในการเรียน ชีวิต และการทำงานต่อไปในอนาคต
 3. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับบริการข้อมูล คำแนะนำด้านการเรียน โดยเฉพาะเรื่อง การจำแนกสถานภาพนักศึกษา เกณฑ์การพ้นสภาพนักศึกษา (Retired) และการติดสถานภาพรอพินิจ (On Probation) ข้อบังคับการศึกษาประเด็นสำคัญ ๆ ที่ควรรู้ 
 4. เพื่อเป็นการให้บริการแนะแนวเชิงรุก สำหรับนักศึกษาทุกขั้นปี โดยการให้บริการปรึกษา สัญจรไปนอกพื้นที่ ณ จุดบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ช่วงการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต  การปรับรายวิชา-ลงทะเบียนเรียนล่าช้า และช่วงเพิ่ม-ลดวิชา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเรียน ร่วมกับสำนักทะเบียนนักศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักศึกษาใหม่ได้รู้จักอาจารย์แนะแนว ห้องทำการ เบอร์โทรศัพท์ และ e-Mail ซึ่งสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้ และรับทราบข้อมูลบริการของแผนกแนะแนวและจัดหางาน  นอกจากนั้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย์แนะแนว
 2. นักศึกษาได้ทราบข้อมูลคำแนะนำที่เป็นประโยชน์  รู้จักสถานที่ อาคารเรียน หน่วยงานภายในวิทยาเขตรังสิต  ได้รับตารางเรียนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและสามารถดูตารางเรียนเองได้ 
 3. นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการเรียน  ข้อบังคับการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการจำแนกสถานภาพนักศึกษา เกณฑ์การพ้นสภาพนักศึกษา (Retired) และการติดสถานภาพรอพินิจ (On Probation)  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้  และสามารถแก้ปัญหาของตนเองได้ รวมทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจ  การปรับตัวในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้นักศึกษามีทักษะในการเรียน การปรับตัวและการดำรงตนให้ประสบความสำเร็จในการเรียน ชีวิต และการทำงานต่อไปในอนาคต
 4. การให้บริการข้อมูลช่วงลงทะเบียนเรียนนอกพื้นที่ร่วมกับสำนักทะเบียนนักศึกษา  ช่วยให้นักศึกษาสามารถวางแผนการลงทะเบียนเรียนได้ถูกต้องมากขึ้น
ลักษณะโครงการ
 1. การให้ข้อมูลสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านการเรียน และคำแนะนำสำหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ชั้นปีที่ 1  รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม  โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบริการสารสนเทศ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ (Anywhere  Anytime)
 2. การเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปรับตัวและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” ให้กับนักศึกษา
 3. การสร้างความรู้จัก คุ้นเคย ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์แนะแนว
 4. การสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับการศึกษา และการให้บริการปรึกษาด้านการเรียน  คำแนะนำเรื่องการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1
 2. นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ทุกคณะ

โครงการ 'On Pro No Problem'

ยุทธศาสตร์สถาบัน มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืน (Excellence for Sustainability)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สถาบัน สร้างความยั่งยืนทางด้านการเงินโดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินให้เข้มแข็ง โดยมีการรักษาแหล่งรายได้เดิม และสร้างแหล่งรายได้ใหม่
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สายกิจการนักศึกษา มีส่วนสนับสนุนในการสร้างความยั่งยืนทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยมีกระบวนการและโครงการในการช่วยรักษาสถานภาพของนักศึกษา
หลักการและเหตุผล

นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ  (On Probation)  หรือที่เรียกกันว่า “ติดโปร” หมายถึง นักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม(Cum.GPA.) เมื่อสิ้นปีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ 1.50 – 1.74  โดยจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษารอพินิจตลอดปีการศึกษาถัดไป และจะต้องทำคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1.75  เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือถูก Retired ได้ ซึ่งนักศึกษาสถานภาพรอพินิจกลุ่มนี้ แผนกแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้ความดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถกลับคืนสู่สถานภาพปกติให้มากที่สุด โดยมีอาจารย์แนะแนวทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลเรื่องการเรียน การลงทะเบียน ตลอดจนให้บริการปรึกษาทั้งนักศึกษาและผู้ปกครองที่มาพบด้วยตนเอง หรือปรึกษาทางโทรศัพท์ จนกว่านักศึกษาจะพ้นสถานภาพรอพินิจ แต่จากการที่มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักศึกษาไม่ได้พบอาจารย์แนะแนวก่อนตัดสินใจลงทะเบียนเรียน โอกาสที่นักศึกษาจะมาพบอาจารย์แนะแนวมีเพียงช่วงลงทะเบียนล่าช้า-ปรับรายวิชา หรือช่วงการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชาเท่านั้น จึงมีนักศึกษาหลายคนที่ยังไม่ทราบข้อบังคับการศึกษา  หลักเกณฑ์การจำแนกสถานภาพรอพินิจ และการพ้นสภาพนักศึกษา (Retired) ส่งผลกระทบให้นักศึกษาขาดการวางแผนการเรียนที่ดีพอ  และนักศึกษาบางรายต้องพ้นสถานภาพนักศึกษาไป

แผนกแนะแนวและจัดหางาน เห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการ  “On Pro No Problem” ขึ้น  เพื่อดูแลนักศึกษารอพินิจอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด โดยจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ  เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือนักศึกษาให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น สามารถพ้นจากสถานภาพรอพินิจ เรียนได้อย่างมีความสุข และสามารถศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจไม่ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดยสนับสนุนและให้กำลังใจนักศึกษา
  ในการพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษารอพินิจให้ดีขึ้น
 2. เพื่อสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์อันดี และร่วมมือกันระหว่าง ผู้ปกครองนักศึกษารอพินิจ นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์แนะแนว
 3. เพื่อรวบรวมข้อมูลสาเหตุของการติดสถานภาพรอพินิจของนักศึกษา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเรียนไม่ให้นักศึกษาติดสถานภาพรอพินิจ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจำแนกสถานภาพนักศึกษา  การติดสถานภาพรอพินิจ การคำนวณเกรด เกณฑ์รีไทรด์ และสามารถปรับตัวด้านการเรียน โดยนักศึกษารอพินิจสามารถกลับ สู่สถานภาพปกติ
 2. ผู้ปกครองได้รับทราบผลการเรียนของนักศึกษารอพินิจ มีความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และช่วยผลักดันให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้นได้
 3. เป็นการสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครอง นักศึกษา อาจารย์แนะแนว อาจารย์ผู้สอนในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือนักศึกษารอพินิจ

 

ลักษณะโครงการ
 1. ส่งจดหมายแจ้งสถานภาพรอพินิจและผลการเรียนให้แก่ผู้ปกครองและขอความร่วมมือในการดูแลนักศึกษา
 2. ให้บริการปรึกษาด้านการเรียน แก่นักศึกษาและผู้ปกครอง ทั้งการติดต่อโดยตรง โทรศัพท์ อีเมล์
 3. การรับรายงานตัวนักศึกษารอพินิจ พร้อมสำรวจสาเหตุที่ทำให้นักศึกษาติดสถานภาพรอพินิจ และปัจจัยที่ทำให้นักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้น และสามารถพ้นสถานภาพนักศึกษารอพินิจ
 4. การจัดประชุมกลุ่มย่อยนักศึกษารอพินิจร่วมกับอาจารย์แนะแนว
ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษารอพินิจ

โครงการ 'Learning Focus'

ยุทธศาสตร์สถาบัน มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่ดี
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สถาบัน
 1. สร้างความยั่งยืนในด้านคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ
 2. เพิ่มความสามารถทางด้านวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สายกิจการนักศึกษา
 1. มีส่วนร่วมสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนในด้านคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับ
 2. มีกระบวนในการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
 3. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning
 4. มีกระบวนการในการสร้างโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และมีความเข้าใจถึงโลกยุคโลกาภิวัฒน์
หลักการและเหตุผล

การประสบความสำเร็จในการศึกษานั้น ล้วนมาจากปัจจัยหลายประการ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในซึ่งได้แก่ตัวนักศึกษาเอง เช่น ความชอบ ความถนัด ความขยัน ความอดทน ประกอบกับความตั้งใจในการที่จะมุ่งมั่นแสวงหาความรู้เพื่อให้การเรียนสำเร็จลุล่วงไปได้  ในแต่ละปีมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  สามารถจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาของแต่ละหลักสูตร  ได้รับทุนการศึกษาต่างๆ  ได้รับเกียรตินิยม  ได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป  ซึงนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในการที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์  เทคนิควิธีการเรียน  เทคนิคการอ่านหนังสือและการเตรียมตัวสอบ  รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันที่เอื้อต่อการเรียนให้ประสบความสำเร็จ

การสัมภาษณ์กลุ่มย่อยหรือ Focus Group เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ได้ข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากกลุ่มเป้าหมาย   โดยการนำคนในกลุ่มเป้าหมายมารวมกันและสัมภาษณ์ในคราวเดียว เป็นการสื่อสารแบบสองทางที่ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนความคิดและมุมมอง   ทำให้สามารถต่อยอดความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการจะศึกษาได้ 

แผนกแนะแนวและจัดหางาน จึงได้จัดโครงการ Learning Focus ขึ้น  โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการเรียน ได้แก่ นักศึกษาที่ได้รับทุน นักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยม และนักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  ได้ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์และการเรียนรู้ของตนเองผ่านกิจกรรมสัมภาษณ์กลุ่มย่อย  ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดให้กับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน  การดำรงชีวิต ให้ประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการเรียน
 2. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการใช้ชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียน
 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้มุมมองใหม่จากเพื่อนนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิต
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ได้ทราบถึงแนวทางการเรียนของนักศึกษาที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียน
 2. ได้ทราบถึงแนวทางการใช้ชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียน
 3. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน/การใช้ชีวิต
ลักษณะโครงการ

เป็นการนำกระบวนการ Focus Group (การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย) มาเป็นเครื่องมือในการพูดคุยเพื่อให้ได้คำตอบตามที่ต้องการ  ซึ่งในโครงการนี้จะมีหัวข้อที่เกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาทุนประกายเพชร  นักศึกษาที่คาดว่าจะได้รับเกียรตินิยม  นักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  กลุ่มละประมาณ 15 คน  จำนวน 10 กลุ่ม

โครงการ 'Go 2 Goal'

ยุทธศาสตร์สถาบัน มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืน (Excellence for Sustainability)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สถาบัน สร้างความยั่งยืนทางด้านการเงินโดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินให้เข้มแข็ง โดยมีการรักษาแหล่งรายได้เดิม และสร้างแหล่งรายได้ใหม่
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สายกิจการนักศึกษา มีส่วนสนับสนุนในการสร้างความยั่งยืนทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยมีกระบวนการและโครงการในการช่วยรักษาสถานภาพของนักศึกษา
หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552  หมวดที่ 9 เรื่อง ระยะเวลาการศึกษา  กำหนดว่า ระยะเวลาในการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  ภาคปกติ  มีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าสามปีการศึกษาและอย่างมากไม่เกินแปดปีการศึกษา และต้องเรียนให้ได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรคณะ ที่นักศึกษาสังกัด  และหมวดที่ 19 เรื่อง การสำเร็จการศึกษา  กำหนดว่า นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร ตามข้อกำหนดของคณะที่นักศึกษาสังกัดและทำกิจกรรมนอกหลักสูตรครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมทั้งขอแจ้งจบแล้ว ถ้านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป จึงถือว่าเรียนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด 4 ปีการศึกษาได้อาจเนื่องจากศึกษารายวิชาไม่ครบตามหลักสูตร หรือเรียนครบหลักสูตรแต่มีผลการเรียน Cum.GPA. ไม่ถึง 2.00  ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ควรให้สำคัญและร่วมกันแก้ไข  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและดูแลนักศึกษากลุ่มนี้เป็นกรณีพิเศษ  จึงควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้วางแผนการเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเรียนให้ตื่นตัว ใส่ใจในการเรียน การทำผลการเรียนให้ได้เกรดสูงขึ้น และการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดไว้  เพื่อให้นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนจบภายใน 4 ปีการศึกษาได้มากขึ้น

แผนกแนะแนวและจัดหางานเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “Go 2 Goal” ขึ้น  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียน Cum.GPA. เมื่อสิ้นภาค   ฤดูร้อน ของปีที่ 3  อยู่ระหว่าง 1.75-1.99  ให้สามารถจบการศึกษาตามระยะเวลา 4 ปีการศึกษาตามหลักสูตรได้

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ความช่วยเหลือ และวางแผนด้านการเรียน ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียน Cum.GPA. เมื่อสิ้นภาคฤดูร้อนของปีที่ 3  อยู่ระหว่าง 1.75-1.99  สามารถจบการศึกษาตามระยะเวลา 4 ปีการศึกษาตามหลักสูตรได้
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4  ปีการศึกษาได้อย่างน้อยร้อยละ 70
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการศึกษา เรื่อง ระยะเวลาการศึกษา และการสำเร็จการศึกษาการให้ปริญญา การเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร (บันทึกเพชรกิจกรรม)  การ Check List  รายวิชาที่เหลือค้างอยู่ ว่าเรียนครบหลักสูตรหรือไม่ การคำนวณเกรด  การลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Regarde) รวมถึงการแจ้งจบการศึกษา เป็นต้น
 2. นักศึกษาจะได้มีโอกาสสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4  ปีการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 70 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด
 3. อาจารย์แนะแนวได้ ให้ความช่วยเหลือดูแลนักศึกษากลุ่มนี้เป็นกรณีพิเศษ  ในการที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้วางแผนการเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษาให้ตื่นตัว ใส่ใจในการเรียน การทำผลการเรียนให้ได้เกรดสูงขึ้น และการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามที่กำหนดไว้
ลักษณะโครงการ
 1. ติดตาม ดูแลและช่วยเหลือด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเลา 4 ปีการศึกษา
 2. การจัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ที่มีผลการเรียน Cum.GPA. เมื่อสิ้นภาคฤดูร้อนอยู่ระหว่าง 1.75-1.99  เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการศึกษา เรื่อง การระยะเวลาการศึกษา และการสำเร็จการศึกษา การให้ปริญญา การเข้าร่วมกิจกรรม นอกหลักสูตร (บันทึกเพชรกิจกรรม)
ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียน Cum.GPA. เมื่อสิ้นภาคฤดูร้อนอยู่ระหว่าง 1.75-1.99

โครงการ 'Abroad Education Fair'

ยุทธศาสตร์สถาบัน มุ่งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกรุงเทพสู่ระดับสาก (Enhance BU Stranding as an International University)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สถาบัน ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สายกิจการนักศึกษา สร้างความเข้าใจถึงยุคโลกาภิวัฒน์และความหลากหลาย
หลักการและเหตุผล

เแผนกแนะแนวและจัดหางาน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ได้จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศเป็นประจำทุกปี  ซึ่งในแต่ละปีมีนักศึกษาให้ความสนใจสอบถามข้อมูลในการวางแผนศึกษาต่อ  หรือศึกษาต่อพร้อมกับทำงานไปด้วยในต่างประเทศ   ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการวางแผนการศึกษาต่อ   แผนกแนะแนวและจัดหางาน  เห็นสมควรจัดกิจกรรมส่งเสริมโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะกับตัวแทนสถาบันการศึกษาต่อ  เพื่อให้นักศึกษาได้สอบถามข้อมูล ปรึกษา และขอคำแนะนำโดยตรง

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ จากสถาบันแนะแนวการศึกษาต่อโดยตรง
 2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการวางแผนการเรียน   การเตรียมตัวสมัครเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ 
 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาวิชาของสถาบันการศึกษาต่างๆ และข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักศึกษาได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับการตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
 2. นักศึกษาได้วางแผนการศึกษาต่อต่างประเทศล่วงหน้า  และรับทราบข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา 
 3. นักศึกษาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบ และการเลือกสาขาวิชาในต่างประเทศ
ลักษณะโครงการ

จัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้สนใจและนักศึกษาได้พบกับเจ้าหน้าที่แนะแนวจากสถาบันแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศชั้นนำต่างๆ โดยตรง ซึ่งมาให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับ ข้อมูลทุนการศึกษา และคำแนะนำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ทดสอบความพร้อมด้านภาษา ฟังคำแนะนำเรื่องแนวทางการเลือกสถาบันการศึกษา และสาขาวิชาที่น่าสนใจ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจการศึกษาต่อ

โครงการ 'เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ'

ยุทธศาสตร์สถาบัน
 1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืน
 2. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
 3. มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ที่ดี
 4. มุ่งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกรุงเทพสู่ระดับสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สถาบัน
 1. สร้างความยั่งยืนในด้านคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ
 2. เพิ่มความสามารถทางด้านวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นเลิศ
 3. การสร้างให้เกิดนวัตกรรมต้นแบบด้านการเรียนการสอน โดยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมต้นแบบเพื่อใช้ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อองค์กร
 4. มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สายกิจการนักศึกษา
 1. มีส่วนร่วมสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนในด้านคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับ
 2. มีกระบวนในการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
 3. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning
 4. มีกระบวนการในการสร้างโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และมีความเข้าใจถึงโลกยุคโลกาภิวัฒน์
หลักการและเหตุผล

แผนกแนะแนวและจัดหางานได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาควรจะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอาชีพต่างๆ อาทิเช่น บุคลิกภาพ การเขียนประวัติย่อ (RESUME) เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และความรู้เรื่องอาชีพที่น่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันจะมีหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดหางาน บริการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค และการเตรียมตัวสมัครงาน แผนกแนะแนวฯ จึงได้จัดให้มีการบรรยายเพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติ การเตรียมตัวสมัครงาน และความรู้เรื่องอาชีพที่น่าสนใจ

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเตรียมตัวสมัครงานและการเขียนประวัติย่อ (Resume)
 2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพ และความมั่นใจในการสมัครงาน
 3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการสัมภาษณ์งานกับสถานประกอบการโดยตรง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสมัครงานและความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจต่างๆ

ลักษณะโครงการ

เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก มาบรรยายหรืออบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4  วิทยาเขตกล้วยน้ำไทและรังสิต  ทุกคณะ

โครงการ 'Business: Freedom for Life'

ยุทธศาสตร์สถาบัน
 1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืน
 2. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
 3. มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ที่ดี
 4. มุ่งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกรุงเทพสู่ระดับสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สถาบัน
 1. สร้างความยั่งยืนในด้านคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ
 2. เพิ่มความสามารถทางด้านวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นเลิศ
 3. การสร้างให้เกิดนวัตกรรมต้นแบบด้านการเรียนการสอน โดยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมต้นแบบเพื่อใช้ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อองค์กร
 4. มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สายกิจการนักศึกษา
 1. มีส่วนร่วมสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนในด้านคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับ
 2. มีกระบวนในการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
 3. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning
 4. มีกระบวนการในการสร้างโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และมีความเข้าใจถึงโลกยุคโลกาภิวัฒน์
หลักการและเหตุผล

แผนกแนะแนวและจัดหางานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา    ที่สำเร็จการศึกษาให้ก้าวสู่โลกอาชีพได้อย่างกว้างขวางและหลากหลายสาขาอาชีพ และในปัจจุบันการประกอบการอาชีพนอกเหนือจากการรับจ้างทำงานในสถานประกอบการต่างๆ แล้ว ยังมีการสร้างรายได้ทางอื่น เช่น การประกอบอาชีพอิสระ   ซึ่งเป็นทางเลือกที่สามารถสร้างรายได้จำนวนไม่น้อย แผนกแนะแนวและจัดหางาน จึงจัดกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระที่น่าสนใจที่อยู่ในกระแสความนิยมปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลและแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ
 2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับแรงกระตุ้นในทางสร้างสรรค์อาชีพใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้นอกเหนือจากงานประจำ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระหลากหลายประเภท และสามารถคิดสร้างสรรค์อาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ภายหลังสำเร็จการศึกษา นอกเหนือจากงานประจำ

ลักษณะโครงการ
 1. จัดแสดงสาธิตเกี่ยวกับอาชีพอิสระจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 2. จัดบรรยายให้ความรู้และสาธิตการประกอบอาชีพอิสระจากผู้ประกอบอาชีพที่ประสบความสำเร็จ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาทุกคณะ / ทุกชั้นปี  และ บุคคลภายนอกทั่วไป

โครงการ 'BU Career Day'

ยุทธศาสตร์สถาบัน
 1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืน
 2. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
 3. มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ที่ดี
 4. มุ่งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกรุงเทพสู่ระดับสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สถาบัน
 1. สร้างความยั่งยืนในด้านคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ
 2. เพิ่มความสามารถทางด้านวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นเลิศ
 3. การสร้างให้เกิดนวัตกรรมต้นแบบด้านการเรียนการสอน โดยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมต้นแบบเพื่อใช้ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อองค์กร
 4. มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สายกิจการนักศึกษา
 1. มีส่วนร่วมสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนในด้านคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับ
 2. มีกระบวนในการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
 3. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning
 4. มีกระบวนการในการสร้างโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และมีความเข้าใจถึงโลกยุคโลกาภิวัฒน์
หลักการและเหตุผล

ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตและการที่บัณฑิตได้มีงานทำได้ตรงตามความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาโดยไม่ต้องเสียเวลาในการหางานทำ แผนกแนะแนวและจัดหางาน   มีหน้าที่ในการจัดบริการจัดหางานให้แก่นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา โดยการประสานงานระหว่างสถานประกอบการกับนักศึกษา และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการหางานทำ แผนกแนะแนวและจัดหางานได้จัดให้มีโครงการ BU Career Day ขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้สถานประกอบการและนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมงาน  ได้มีโอกาสพบปะกับสถานประกอบการโดยตรง  ซึ่งนักศึกษาสามารถสมัครงานและเลือกสถานประกอบการได้ตามที่ตนสนใจ และสถานประกอบการเองจะได้พบกับนักศึกษาโดยตรง อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานมากขึ้น

วัตถุประสงค์
 1.  เพื่อให้สถานประกอบการได้พบปะกับนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาโดยตรง
 2. เพื่อให้นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ กับสถานประกอบการ และมีโอกาสได้งานทำมากขึ้น
 3. เพื่อให้นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสมัครงาน
 4. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพในการสมัครงานให้แก่นักศึกษา
 5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการต่างๆ ทราบถึงคุณสมบัติของนักศึกษาในคณะและสาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมงาน  มีโอกาสเลือกสมัครงานกับสถานประกอบการได้หลายแห่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง
 2. นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมงานได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และมีโอกาสเลือกงานที่เหมาะสมกับตน
 3. นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมงานมีโอกาสได้งาน
 4. สถานประกอบการได้บุคลากรตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการและมีคุณภาพ
ลักษณะโครงการ

สถานประกอบการเข้าร่วมเปิดคูหารับสมัครงาน นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา และทุกหลักสูตรรวมทั้งบุคคลภายนอกที่ มาร่วมงาน