บริการที่ 1 บริการปรึกษาและให้ข้อมูลด้านการเรียน

บริการปรึกษาและให้ข้อมูลด้านการเรียนเพื่อตอบข้อสงสัยอันเนื่องมาจากการเรียน เช่น เรื่องการลงทะเบียน การวางแผนการเรียน การพิจารณาสถานภาพรอพินิจ และการพ้นสภาพนักศึกษา (Retired) การลงทะเบียนเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Regrade) การย้ายคณะ และเปลี่ยนภาควิชา การคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การขอเพิ่ม-ลดวิชา การเพิกถอนวิชา การให้ปริญญาเกียรตินิยม เป็นต้น แผนกแนะแนวและจัดหางานจะให้บริการปรึกษาด้านการเรียนแก่นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลและคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการให้คำแนะนำปรึกษา ซึ่งสามารถจำแนกผู้รับบริการเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

 1. นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ 1.50-1.74 เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1-3 โดยอาจารย์แนะแนวจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ความช่วยเหลือวางแผนการเรียน เช่น การลงทะเบียน การเพิ่ม-ลดวิชา การเพิกถอนวิชา และมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการเรียนตกต่ำ และหาแนวทางแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียน อีกทั้งมีการจัดประชุมนักศึกษารอพินิจและผู้ปกครองเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในข้อบังคับการศึกษา สร้างเครือข่ายการให้ความดูแลนักศึกษาร่วมกันระหว่างคณาจารย์และผู้ปกครอง เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับเกรดเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้นพ้นสถานภาพรอพินิจและสามารถศึกษาต่อจนสำเร็จตามหลักสูตรได้
 2. นักศึกษาสถานภาพปกติ เป็นกลุ่มนักศึกษาทั่วไปที่ต้องการคำปรึกษาเพื่อวางแผนการเรียน หรืออาจมีข้อสงสัยเรื่องข้อบังคับการศึกษาบางข้อ เช่น การย้ายคณะ/ภาควิชา การลดวิชา การเพิกถอนวิชา การแจ้งจบการศึกษา และคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม เป็นต้น
 3. นักศึกษานอกรุ่น เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ไม่สามารถศึกษาสำเร็จได้ภายใน 4 ปีการศึกษา โดยอาจารย์แนะแนวจะให้บริการตรวจสอบรายวิชาคงเหลือตามหลักสูตรที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เพื่อวางแผนการเรียนและประสานงานการลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา
 4. ผู้ปกครอง เป็นบริการกรณีที่ผู้ปกครองมาติดต่อเพื่อขอทราบผลการเรียนของนักศึกษา อาจารย์แนะแนวมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาจริงหรือไม่ ถ้าเป็นผู้ปกครองจริงจะทำการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา ชี้แจงผลการเรียนและสถานภาพของนักศึกษา รวมทั้งให้คำแนะนำในการติดตามดูแลความประพฤติและการรับข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาทาง SMS หรืออีเมล์
ข้อบังคับการศึกษาที่ควรทราบ

การเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีข้อบังคับการศึกษาที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ไว้ 19 หมวด (รายละเอียดดูได้ที่หนังสือคู่มือวางแผนการเรียนฯ ที่ได้รับในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่) ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญที่นักศึกษาต้องเข้าใจ ได้แก่ เรื่องระยะเวลาการศึกษา การคำนวณเกรดเฉลี่ย/เกรดเฉลี่ยสะสม และ การประเมินสถานภาพนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนและการทำเกรดเฉลี่ย ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา อยู่จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร

“ระยะเวลาการศึกษา” หมายถึง กำหนดเวลาที่ใช้ในการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ปัจจุบันสามารถศึกษาให้สำเร็จได้ภายใน 3 ปีการศึกษา และสูงสุดไม่เกิน 8 ปีการศึกษา โดย 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วยภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ส่วนกรณีที่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีที่ 8 สามารถทำคำร้องขอขยายระยะเวลาศึกษาได้โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นกรณีไป “การคำนวณเกรดเฉลี่ยและเกรดเฉลี่ยสะสม” หมายถึง การวัดผลการเรียนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคเรียนเป็นเกรด (A B+ B C+ C D+ D) และมีการคำนวณเกรดเฉลี่ยประจำภาค(GPA. = Grade Point Average) และเมื่อมีการเรียนต่อเนื่องในภาคเรียนถัดไป จะมีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (CUM. GPA. = Cumulative Grade Point Average) โดยคำนวณค่าคะแนนรวมตั้งแต่ภาคเรียนแรกที่เริ่มเข้าศึกษา จนถึงภาคเรียนสุดท้ายที่นักศึกษาลงทะเบียนและมีผลการเรียน

 

ตัวอย่างการคำนวณเกรดเฉลี่ยประจำภาค(GPA.) และเกรดเฉลี่ยสะสม (CUM. GPA.)

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

วิชา

หน่วยกิต

เกรด

คำนวณเกรด

วิชา

หน่วยกิต

เกรด

คำนวณเกรด

กกกก

ขขขข คคคค

งงงง

จจจจ

รวม

3

3

3

3

3

15

A

B+

C

D+

D

4.00 x 3 = 12.00

3.50 x 3 = 10.50

2.00 x 3 = 6.00

1.5 0 x 3 = 4.50

1.00 x 3 = 3.00

36.00

ฉฉฉฉ

ชชชช ญญญญ

ณณณณ

ดดดด

3

3

3

3

3

12

B

C+ C+ F

W

3.00 x 3 = 9.00

2.50 x 3 = 7.50

2.50 x 3 = 7.50

0.00 x 3 = 0.00

(เพิกถอนวิชา)

24.00

เกรดเฉลี่ยประจำภาคเรียนที่ 1 = 36/15 = 2.40

เกรดเฉลี่ยประจำภาคเรียนที่ 2 = 24/12 = 2.00

เกรดเฉลี่ยสะสม ( CUM.GPA. ) = 36 + 24 / 15 + 12 = 2.22

 

การประเมินสถานภาพนักศึกษา” หมายถึง การจำแนกประเภทนักศึกษาจากผลการเรียน โดยดูที่เกรดเฉลี่ยสะสมตามระยะเวลาที่ข้อบังคับการศึกษากำหนด ซึ่งการจำแนกดังกล่าวอาจทำให้นักศึกษาสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์และไม่มีสิทธิ์ศึกษาต่อไปได้ เช่น กรณีนักศึกษาปี 1 กำหนดให้เรียนได้ตลอดปีการศึกษา และเมื่อเรียนครบ 1 ปีการศึกษา หากเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.50 จะถือว่าสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากรีไทรด์ ( Retired ) แต่ถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ 1.50 – 1.74 เรียกว่า “นักศึกษารอพินิจ” ส่วนนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรคือสอบผ่านทุกรายวิชาและมีเกรดเฉลี่ยสะสมรวม 2.00 ขึ้นไป เรียกว่า “ผู้สำเร็จการศึกษา” เป็นต้น

การจำแนกสถานภาพนักศึกษารอพินิจ (On Probation)

นักศึกษารอพินิจ หมายถึง นักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสม (CUM.GPA.) เมื่อสิ้นปีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ 1.50-1.74 กล่าวคือถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน จะดูจากเกรดเฉลี่ยสะสมสิ้นภาคฤดูร้อน กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน จะดูจากเกรดเฉลี่ยสะสมสิ้นภาคเรียนที่ 2 กรณีที่เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวจะถือว่าเป็นนักศึกษารอพินิจไปตลอดปีการศึกษาถัดไป และในปีการศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจนั้นจะต้องทำเกรดเฉลี่ยสะสมให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1.75 เมื่อสิ้นปีการศึกษา มิฉะนั้นจะถูก Retired คือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อไปได้ ในขณะเดียวกันนักศึกษาจะต้องทำเกรดเฉลี่ยสะสม (CUM.GPA.) สิ้นภาคเรียนที่ 1 และ 2 ให้ได้ 1.50 ขึ้นไป หากนักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมในภาคเรียนใดต่ำกว่า 1.50 นักศึกษาจะถูก Retired ได้ทันทีเช่นกัน

นักศึกษารอพินิจมักเข้าใจผิดว่าเมื่อเป็นนักศึกษารอพินิจแล้วในภาคเรียนถัดไป ถ้าเกรดเฉลี่ยสะสม (CUM.GPA.) ไม่ถึง 1.75 จะถูก Retired ทันที แต่ความจริงแล้วจะไปดูที่สิ้นปีการศึกษาถัดไป เช่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หากสิ้นปีการศึกษามีสถานสภาพรอพินิจ นักศึกษาจะต้องทำเกรดเฉลี่ยสะสม (CUM.GPA.) เมื่อสิ้นปีการศึกษาในชั้นปีที่ 2 ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1.75 หรือให้ได้ 1.75 ขึ้นไป จึงจะไม่ถูก Retired สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 จะจำแนกสถานภาพนักศึกษาที่ภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษาถัดไป การจำแนกสถานภาพนักศึกษารอพินิจและรีไทรด์ ดูรายละเอียดได้จากแผนผังด้านล่างนี้

 

 

สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 จะจำแนกสภาพรอพินิจเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ในปี

การศึกษาถัดไป กล่าวคือภายหลังจากเรียนครบ 1 ปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน และ ภาคเรียนที่ 1)

นักศึกษาจะต้องทำเกรดเฉลี่ยสะสม (CUM.GPA.) ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1.75 จึงจะไม่ถูก Retired

 

การให้ความช่วยเหลือนักศึกษารอพินิจ

แผนกแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้ความดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถกลับคืนสู่สถานภาพปกติให้มากที่สุด ซึ่งได้จัดกิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือนักศึกษาให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น สามารถพ้นจากสถานภาพรอพินิจ เรียนได้อย่างมีความสุข และสามารถศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ แนวทางการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือนักศึกษารอพินิจของแผนกแนะแนวและจัดหางาน มีรายละเอียด ดังนี้

 1. เมื่อจำแนกสถานภาพนักศึกษารอพินิจอย่างเป็นทางการ คือนักศึกษาที่มีผลการเรียน (Cum.GPA. ) เมื่อสิ้นภาคฤดูร้อน อยู่ในเกณฑ์ 1.50-1.74 ได้จัดแบ่งรายชื่อนักศึกษารอพินิจให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ แนะแนวแต่ละท่าน เพื่อติดตามดูแลผลการเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด
 2. ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้นักศึกษารอพินิจทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง เช่น แสดงข้อความ Pop-up ทางอินเทอร์เน็ต จัดทำเว็บเพจผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย Facebook แผนกแนะแนวฯ การติดประกาศ และจัดทำเอกสารข้อปฏิบัตินักศึกษารอพินิจ รวมทั้งการส่ง E-mail ถึงนักศึกษารอพินิจเพื่อติดตามนักศึกษาให้มารายงานตัวกับอาจารย์แนะแนว การจัดการประชุมให้แก่นักศึกษารอพินิจเพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติต่าง ๆรวมถึงการให้บริการปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม ดังนี้
  • ให้บริการปรึกษาด้านการเรียน การวางแผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน การเพิกถอนวิชา การลดวิชา การย้ายคณะ/ภาควิชา การหาสาเหตุที่ทำให้ผลการเรียนต่ำ การแก้ไขและให้กำลังใจในการแก้สถานภาพรอพินิจให้ได้
  • การลงลายมือชื่อเพื่อเป็นคำสัญญาในการปรับปรุงตัวของนักศึกษารอพินิจไว้เป็นหลักฐาน
  • แจกเอกสารข้อปฏิบัตินักศึกษารอพินิจ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้บริการของแผนกแนะแนวและจัดหางาน ซึ่งมีเบอร์โทรศัพท์และ E-mail ของอาจารย์แนะแนว หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  • ให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ แก่ผู้ปกครองและนักศึกษา
 3. ประสานงานกับสำนักทะเบียนนักศึกษา เรื่องการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าของนักศึกษารอพินิจในแต่ละภาคการศึกษาก่อนนักศึกษาทั่วไป การลงทะเบียนเพิ่ม – ลดวิชา โดยส่ง E-mail แจ้งให้นักศึกษาทราบ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เรียนในวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถทำคะแนนให้ดีขึ้นได้ อาทิเช่น รายวิชาที่ติด F รายวิชาปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม รวมทั้งให้สิทธิ์คืนเงิน 100% กรณีลดวิชา สำหรับนักศึกษารอพินิจที่ลงทะเบียนเกิน 16 หน่วยกิต
 4. สำหรับผู้ปกครอง ได้ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบและขอความร่วมมือในการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้บริการปรึกษาแก่ผู้ปกครองทั้งที่มาพบด้วยตนเอง และทางโทรศัพท์ ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษารอพินิจ เพื่อชี้แจงข้อบังคับการศึกษา นโยบายการให้ความดูแลนักศึกษารอพินิจให้ผู้ปกครองรับทราบ และเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษารอพินิจ ผู้ปกครองและคณาจารย์จากคณะต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะหรือร่วมประชุม รับคำแนะนำ ถาม-ตอบข้อสงสัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนของนักศึกษา พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากร เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาช่วงวัยรุ่น นอกจากนั้นแผนกแนะแนวและจัดหางานจะรายงานความคืบหน้าทางการเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคการศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจ
 5. จัดบริการสนเทศทางการแนะแนว เพื่อให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือคำแนะนำด้านการเรียนแก่นักศึกษา เช่น เทคนิคการเรียนให้ประสบความสำเร็จ เทคนิคการเตรียมตัวสอบ การทำข้อสอบอัตนัย การประเมินตนเองก่อนการเพิกถอนวิชา เป็นต้น
 6. จัดกิจกรรมกลุ่มติวแบบพี่ๆ น้องๆ ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคที่ 2 ด้วยการจัดกลุ่มสอนเสริม รายวิชาๆ ละ 5 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้แก่นักศึกษารอพินิจ และนักศึกษาทั่วไปที่สนใจ โดยให้นักศึกษาที่เรียนดีสมัครเป็นผู้อาสาสอนเสริม (Tutor) ช่วยเหลือรุ่นน้องหรือเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน เพื่อเสริมความรู้ในบางรายวิชาและได้มีโอกาสทำความเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้กำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาผู้อาสาสอนเสริม คือนักศึกษาที่ได้ทุนเรียนดียอดเยี่ยม รางวัลเรียนดี ทุนประกายเพชร และนักศึกษาที่มีผลการเรียน ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ซึ่งจะต้องได้เกรด B ขึ้นไปในวิชาที่ทำการสอนเสริม

 

Link สำคัญ

ข้อบังคับการศึกษา, ปฏิทินการศึกษา http://recordsoffice.bu.ac.th

ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว, Grade Report , บริการงานทะเบียน http://ursa.bu.ac.th

บริการที่ 2 บริการปรึกษาและให้ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ

เป็นบริการการให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน แผนกแนะแนวฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญทางการศึกษา และการสร้างอนาคตที่ดีให้กับนักศึกษาทุกคน จึงเน้นการบริการที่รวดเร็วและเป็นกันเอง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้บริการนักศึกษาที่สนใจและต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา จัดบริการดังนี้

 1. รายชื่อ Website มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฯลฯ
 2. ให้ข้อมูลการเตรียมตัวสอบ TOEFL GMAT IELTS
 3. ให้คำแนะนำในการเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนทุกระดับทั้งหลักสูตรเรียนภาษา ในประเทศ และหลักสูตรศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้นและระยะยาว
 4. แนะนำหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น สมาคมไทย แนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) เข้าไปที่ www.tieca.com ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. สถานทูตต่างๆ
 5. จัดนิทรรศการวันข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศชื่องาน (EDUMATION)

บริการที่ 3 บริการปรึกษาทางอาชีพและให้ข้อมูลการสมัครงาน

การจัดงานวันนัดพบแรงงาน

งานวันนัดพบแรงงาน BU Career Day…… เป็นงานที่จัดขึ้นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วง ที่นักศึกษาใกล้จบการศึกษา โดยมีการเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงานประมาณ 150 แห่ง และจัดงานเป็น ระยะเวลา 2 วันทุกปีการศึกษา การหาข้อมูลตำแหน่งงาน หรือ ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ใช้บริการที่ http://ejobs.bu.ac.th

บริการการปรึกษาทางอาชีพ (Career Counseling)

บริการการปรึกษาทางอาชีพ เป็นบริการที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาที่อาจมีข้อสงสัย ลังเล ไม่สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้ มีกระบวนการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาในเรื่องความสนใจ ค่านิยม บุคลิกภาพ และการหาข้อมูลทางอาชีพ เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับตนเองมาพิจารณาอาชีพที่สอดคล้องกับตัวเอง

 1. บริการจัดหางาน บริการจัดหางานเป็นบริการหลักอีกบริการหนึ่งของแผนกแนะแนวฯ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการให้บริการระหว่างสถานประกอบการกับนักศึกษาหรือบัณฑิต โดยจัดบริการต่างๆ ดังนี้
  1. บริการประสานงานประกาศรับสมัครงานที่ได้รับข้อมูลจากสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งจะมีบอร์ดเฉพาะเรื่องการรับสมัครงานอยู่ทั้งสองวิทยาเขต
  2. บริการจัดหางาน Online ผ่าน Website ของมหาวิทยาลัย http://ejobs.bu.ac.th เป็นบริการจัดหางานที่สะดวกทั้งสำหรับสถานประกอบการและผู้หางาน โดยบัณฑิตที่ต้องการหางานสามารถลงทะเบียนโดยกรอกใบสมัคร Online ใน Website ดังกล่าว และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถประกาศรับสมัครงานและเข้าค้นหาข้อมูลของผู้หางานได้
 2. บริการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ บริการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ แบ่งออกได้ดังนี้
  1. บริการจัดบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ ในหัวข้อต่างๆ เช่น
   • เทคนิคในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน
   • การกรอกใบสมัครงานและประวัติย่อ (Resume)
   • การแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ
   • การเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์งาน
   • กลลวงของบริษัทจัดหางานและบริษัทต้มตุ๋น
   • แนวทางเพื่อความสำเร็จในวิชาชีพจากมุมมองของศิษย์เก่า
  2. บริการประสานงานรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน เป็นบริการที่เปิดรับสถานประกอบการที่มีความต้องการนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในวิชาชีพที่ตนเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการทำงาน โดยแผนกแนะแนวฯ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางจัดหาสถานประกอบการและจัดหานักศึกษา

บริการที่ 4 บริการด้านสุขภาพจิตและการใช้ชีวิต

บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล (Individual Counseling)

เป็นบริการเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องการการปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่ทำให้นักศึกษาเกิดความเครียดความกังวล และความไม่สบายใจ โดยมีอาจารย์ประจำแผนกแนะแนวฯ ที่จบทางด้านจิตวิทยาการปรึกษาเป็นผู้ให้บริการซึ่งมีวิธีการ ดำเนินการบนพื้นฐานของสัมพันธภาพ ระหว่างผู้รับบริการ (นักศึกษา) และอาจารย์แนะแนวฯในฐานะนักจิตวิทยาการปรึกษา (Counselor) เป็นการร่วมกันสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้น และค้นหาแนวทางในการจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งเรื่องราวต่างๆ ที่นักศึกษามาปรึกษาจะได้รับการปิดไว้เป็นความลับตามจรรยาบรรณของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา.

บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม (Group Counseling)

บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม เป็นบริการเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังเผชิญปัญหาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น นักศึกษาที่ติดสถานภาพรอพินิจ (On probation) นักศึกษานอกรุ่น ปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อน การไม่กล้าแสดงออก คามมั่นใจในตนเอง โดยมีอาจารย์ประจำแผนกแนะแนวฯ ที่ได้รับการฝึกในด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มเป็นผู้นำกลุ่ม (Group Leader) ทำหน้าที่เอื้ออำนวยให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นและความรู้สึก รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสนับสนุนและให้กำลังใจในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง กระบวนการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มมีการสำรวจปัญหาที่สมาชิกแต่ละคนกำลังเผชิญและร่วมกัน แสวงหาวิธีรับมือกับปัญหานั้นๆ

คุณลักษณะของกลุ่ม (Group Characteristics)
 1. ขนาดของกลุ่ม (size) ในการดำเนินการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มจะรับสมาชิกกลุ่มตั้งแต่ 6-10 คน สาเหตุที่จำกัดสมาชิกไว้เพียงเท่านี้เป็นเพราะว่า หากกลุ่มมีขนาดใหญ่กว่านี้สมาชิกบางคนอาจจะไม่มีส่วนร่วมและหลีกเลี่ยงการพูดคุย
 2. ระยะเวลาและความถี่ในการเข้ากลุ่ม (Length and Frequency of Meeting) ระยะเวลาในการเข้ากลุ่มแต่ละครั้งใช้เวลาชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมง สำหรับความถี่อย่างน้อยควรพบกันหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ จำนวนครั้งที่เข้ากลุ่มตั้งแต่ 6-10 ครั้ง
 3. ความสมัครใจของสมาชิกกลุ่ม (Voluntary) สมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มต้องมีความสมัครใจ
 4. การจัดสถานที่ (Physical arrangement) เป็นห้องประชุมขนาดพอเหมาะกับจำนวนสมาชิกและมีการนั่งล้อมวงเป็นวงกลม
บริการแบบวัดทางจิตวิทยา (Testing)

เป็นการให้บริการวัดมาตรฐานทางจิตวิทยาที่ใช้ในการวัดบุคลิกภาพ วัดความสนใจในอาชีพ ที่จัดไว้ให้บริการแก่นักศึกษาเพื่อช่วยในการประเมินและเพิ่มการรู้จักตนเอง อันจะเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกสาชาวิชาและการเลือกประกอบอาชีพ รวมทั้งการนำผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ** แนะนำแบบทดสอบด้านสุขภาพจิต ที่ผ่านการรับรองจากกรมสุขภาพจิต **

บริการที่ 5 บริการปรึกษาโดยจิตแพทย์

แผนกแนะแนวและจัดหางาน ได้จัดบริการการปรึกษาโดยจิตแพทย์ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการการปรึกษากับจิตแพทย์ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิต ซึ่งจิตแพทย์ที่มาให้บริการนั้นมาจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต มาให้บริการในวันพฤหัสบดีเว้นพฤหัสบดีทั้งสองวิทยาเขต โดยผู้ที่ต้องการรับบริการสมารถนัดล่วงหน้าได้ที่ แผนกแนะแนวฯ ซึ่งข้อมูลต่างๆ ของผู้ที่มารับบริการจะได้รับการปกปิดไว้เป็นความลับ การบริการดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.