ติดต่อแผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท - City Campus

  แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาคาร 8 ชั้น 1 (ด้านหลังอาคาร 2)
ถ. พระราม 4 คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
Service and Student Welfare Department,
Bangkok University
1st floor, Building 8
Rama 4 Road, Klong-Toey,
Bangkok 10110
  0 2350 3500  ext. 1566
  0 2240 1523

วิทยาเขตรังสิต - Rangsit Campus

  แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาคาร A6 ชั้น 1
ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Service and Student Welfare Department,
Bangkok University
1st floor, Building A6
Phaholyotin Road. Klong1, Klong Luang,
Prathumthani 12120
  0 2902 0299 ext. 2566
  0 2516 6113

ติดต่อแผนกแนะแนวและจัดหางาน

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท - City Campus

  แผนกแนะแนวและจัดหางาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาคาร 8 ชั้น 1 (ด้านหลังอาคาร 2)
ถ. พระราม 4 คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
Counseling and Job Placement Department,
Bangkok University
1st floor, Building 8
Rama 4 Road, Klong-Toey,
Bangkok 10110
  0 2350 3500 ext. 1561-3
  0 2240 1523

วิทยาเขตรังสิต - Rangsit Campus

  แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาคาร A7 ชั้น 1 ห้อง A7-105
ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Counseling and Job Placement Department,
Bangkok University
1st floor, Room A7-105, Building A7
Phaholyotin Road. Klong1, Klong Luang,
Prathumthani 12120
  0 2902 0299 ext. 2561-3
  0 2516 6113

ติดต่อแผนกทุนการศึกษา

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท - City Campus

  แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาคาร 8 ชั้น 1 (ด้านหลังอาคาร 2)
ถ. พระราม 4 คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
Loan and Scholarship Department,
Bangkok University
1st floor, Building 8
Rama 4 Road, Klong-Toey,
Bangkok 10110
  0 2350 3500 ext. 1569, 1599
  0 2240 1523

วิทยาเขตรังสิต - Rangsit Campus

  แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาคาร A7 ชั้น 1
ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Loan and Scholarship Department,
Bangkok University
1st floor, Building A7
Phaholyotin Road. Klong1, Klong Luang,
Prathumthani 12120
  0 2902 0299 ext. 2588, 2599
  0 2516 6113