หรือดาวน์โหลดไฟล์ตามลิงก์ด้านล่างนี้ จากนั้นให้นักศึกษา save as ชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาของตนเอง…เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จให้ SAVE ไฟล์ลงใน Flash drive แล้วนำมาเข้าพบอาจารย์แนะแนว…วันใดก็ได้ตามกำหนดข้างต้น …เพื่อแปลผล+บันทึกเพชรกิจรรม

ไฟล์แบบวัด MBTI สำหรับนักศึกษาชาย
ไฟล์แบบวัด MBTI สำหรับนักศึกษาหญิง