การลงทะเบียนเรียน

ข้อควรทราบ – การลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนภาคถัดไปล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต ก่อนการสอบปลายภาคเรียนปัจจุบัน โดยจะมีกำหนดวัน-เวลาลงทะเบียน ของแต่ละคณะ (แบ่งกลุ่มตามรหัสนักศึกษา) ดูได้ทาง URSA Online

การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต แบ่งตามชั้นปีของนักศึกษา ดังนี้

 • ระบบเซตวิชา  สำหรับ  นักศึกษาชั้นปีที่  1 – 2  (ยกเว้น ภาคฤดูร้อน)
 • ระบบรายวิชา  สำหรับ  นักศึกษาชั้นปีที่  3 – 4  และนอกรุ่น
 • หากไม่ลงทะเบียนล่วงหน้า  จะเกิดอะไรขึ้น?

วิชา/Section  ที่นั่งเต็ม  ไม่สามารถเรียนบางวิชาได้   และหากไม่สามารถลงทะเบียนได้ครบทุกวิชาตามที่คณะกำหนดในแผนการเรียน  อาจส่งผลให้นักศึกษาใช้เวลาเรียนมากกว่า 4 ปี

What's your problem?

เมื่อคุณต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ทาง NET เตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงทะเบียน

 • ถ้า NET ล่ม  »  ให้ลงทะเบียนใหม่ ช่วงท้ายวัน หรือ ท้ายสัปดาห์ (ตามกำหนดของแต่ละภาค)
 • พิมพ์ใบลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อนำไปชำระเงินไม่ได้  »  ให้ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 • ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าทาง NET  »  ติดต่อ ลงทะเบียนล่าช้า (ก่อนเปิดภาคเรียน)/ เพิ่ม-ลดวิชา
 • ไม่ได้ชำระเงินลงทะเบียนตามกำหนด  »  ถือว่าโมฆะทุกวิชา ติดต่อลงทะเบียนล่าช้า/ เพิ่ม-ลดวิชา
 • วิชาที่ต้องเรียน ไม่เปิดให้ลงทะเบียน  »  ติดต่อหัวหน้าภาควิชาที่คณะ
 • ลงทะเบียนผิดวิชา (วิชานอกหลักสูตร)  »  สามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
 • ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว แต่อยากเปลี่ยนบางวิชา มี 2 ทางเลือก ได้แก่
  • ไม่จ่ายเงิน วิชาเป็นโมฆะทั้งหมด ติดต่อใหม่วันลงทะเบียนล่าช้า / เพิ่ม-ลดวิชา
  • ชำระเงินไปก่อน ติดต่อเปลี่ยนวิชาที่ต้องการโดยแจ้งลดวิชา (Drop)  แต่จะได้เงินคืนเพียง 40%

สถานภาพนักศึกษา

สถานภาพการศึกษา...คุณมีความเข้าใจเพียงใด?

 • เมื่อเข้าเรียนปี 1 นักศึกษาถือว่ามี สถานภาพปกติ
 • เมื่อเรียนครบ 1 ปีการศึกษา จะจำแนกสถานภาพนักศึกษาจากเกรดเฉลี่ยสะสม ซึ่งมีผลต่อการเรียนต่อในปีถัดไป ดังนี้
เกรดเฉลี่ยสะสมสิ้นปี 1 สถานภาพ
0.00 – 1.49 รีไทด์ ไม่มีสิทธิ์เรียนต่อ
1.50 – 1.74 รอพินิจ เรียนต่อได้แบบมีเงื่อนไข
1.75 ขึ้นไป สถานภาพปกติ

นักศึกษารอพินิจ (On Probation)

ข้อควรปฏิบัติของผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (CUM. GPA.) สิ้นปี 1.50-1.74

 • ต้องทำ CUM.GPA. ทุกสิ้นภาคเรียนไม่ให้ต่ำกว่า 1.50 มิฉะนั้น จะถือว่า รีไทรด์ ทันที
 • ต้องทำ CUM.GPA. ให้ได้ 1.75 ขึ้นไป ภายใน 1 ปีถัดไป  มิฉะนั้น จะถือว่า รีไทรด์ ทันที
 • วางแผนการลงทะเบียนอย่างระมัดระวังเพื่อทำเกรดให้สูงขึ้น โดยเข้าปรึกษาอาจารย์แนะแนวทันที เมื่อเกรดอยู่ใกล้ช่วงดังกล่าว

ลดวิชา / เพิกถอนวิชา

ลดวิชา / เพิกถอนวิชา ต่างกันอย่างไร

ลดวิชา (Drop) เพิกถอนวิชา (Withdrawal)
การนำบางวิชา ออกจากรายวิชาที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว การขออนุมัติการเรียนและสละสิทธิ์การเข้าสอบ ปลายภาคบางวิชาในภาคเรียน เนื่องจากไม่พร้อมสอบ หรือป้องกันไม่ให้เกรดเป็น F
ทำได้เฉพาะช่วงเพิ่ม-ลดวิชา (สัปดาห์แรกของภาคเรียน-ตามกำหนดการ) ทำได้เฉพาะช่วงเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต หลังการสอบกลางภาค (ตามกำหนดการ)
จะได้รับเงินค่าหน่วยกิตของวิชาที่ลดคืน 40% (ตั้งยอดไว้ใช้ในการลงทะเบียนวิชาถัดไป) ไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน
วิชาที่ลดแล้ว จะไม่ปรากฎในทรานสคริป วิชาที่เพิกถอนจะแสดง “W” ในทรานสคริป

ข้อควรระวัง: การลดวิชา (Drop) / การเพิกถอนวิชา (Withdrawal)

 • คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ Drop หรือ Withdrawal
 • เมื่อลดวิชาแล้ว ไม่สามารถแก้ไข หรือไม่สามารถยกเลิกได้
 • เมื่อเพิกถอนวิชาแล้ว หากเปลี่ยนใจสามารถขอยกเลิกได้ โดยติดต่อสำนักทะเบียนฯ ก่อนถึงสัปดาห์ที่จัดสอบปลายภาค
 • วิชาที่เพิกถอนแล้ว จะปรากฏในทรานสคริปเป็น “W”  ซึ่งไม่มีผลต่อเกรดเฉลี่ยสะสม และไม่มีผลต่อการได้เกียรตินิยม
 • วิชาที่ Drop หรือ Wrthdrawal ไปแล้ว หากเป็นวิชาในหลักสูตรจะต้องลงทะเบียน และชำระเงินใหม่ในภาคถัดไปที่ลงทะเบียนวิชานั้น

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ข้อบังคับการศึกษากำหนดระยะเวลาไว้ ดังนี้

ปริญญาตรี 4 ปี

 • นักศึกษาภาคปกติ  –  ไม่น้อยกว่า 3 ปี  สูงสุดไม่เกิน  8  ปีการศึกษา
 • นักศึกษาภาคพิเศษ –  ไม่น้อยกว่า 5 ปี  สูงสุดไม่เกิน  12 ปีการศึกษา

ปริญญาตรี 5 ปี

 • นักศึกษาภาคปกติ – ไม่น้อยกว่า 4 ปี สูงสุดไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
 • นักศึกษาภาคพิเศษ – ไม่น้อยกว่า 6 ปี สูงสุดไม่เกิน 15 ปีการศึกษา

หากนักศึกษาใช้เวลาเรียนสูงสุดแล้ว  แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา  สามารถทำเรื่องขอขยายระยะเวลาการศึกษาได้โดย  ติดต่อหัวหน้าภาควิชา/คณบดีคณะที่สังกัดก่อนสอบกลางภาคเรียนสุดท้าย  ของปีการศึกษาสุดท้าย  เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาได้อีก 1 ปีการศึกษา

การขอขยายระยะเวลาการศึกษา

เมื่อถึงปีการศึกษาสุดท้าย ตามระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของแต่ละหลักสูตร  หากนักศึกษายังเรียนไม่ครบทุกวิชาตามหลักสูตร หรือเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 ถือว่ายังไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ดังนั้น นักศึกษาควรเตรียมการทำเรื่องขอขยายระยะเวลาศึกษา เพื่อให้สามารถศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาได้

คำแนะนำกรณีที่นักศึกษาต้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา

 • ขอ Transcript ที่สำนักทะเบียนฯ
 • ติดต่อคณะที่สังกัด เมื่อเริ่มเปิดภาคเรียนสุดท้าย
 • ควรลงทะเบียนในภาคเรียนสุดท้ายของปีนั้น และพยายามทำเกรดให้ได้ 1.90 เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาในการพิจารณาขอขยายระยะเวลาการศึกษา

การสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาต้องทำภารกิจในการเรียนให้ครบถ้วน  จึงจะถือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้ปริญญาตามเป้าหมาย

ภารกิจของคุณ คือ

 • ลงทะเบียนและสอบให้ผ่านทุกวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด (ดูรายวิชาตามหลักสูตรจากหนังสือคู่มือวางแผนการเรียนฯ)
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (CUM.GPA.) ต้องได้ 2.00 ขึ้นไปในภาคเรียนสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาทางที่ดีควรสอบทุกวิชาให้ได้เกรด C ขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาเอง
 • นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยสะสม (CUM.GPA.) ต่ำกว่า 1.75 ต้องรีบแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงในการติดสถานภาพรอพินิจหรืออาจต้องถูกรีไทรด์ (ดูเรื่องสถานภาพนักศึกษาเพิ่มเติม)

ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามนี้

อันดับ 1 อันดับ 2
 • เรียนวิชาครบตามหลักสูตร
 • CUM.GPA.  3.50 ขึ้นไป
 • ไม่มีวิชาใดได้เกรด D D+ F U
 • ไม่เคยลงทะเบียนวิชาซ้ำ
 • ใช้เวลาเรียนไม่เกิน 4 ปีการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี สำหรับภาคพิเศษ
 • ลงทะเบียนไม่เกิน 150 หน่วยกิต
 • เรียนวิชาครบตามหลักสูตร
 • CUM.GPA.  3.25 ขึ้นไป
 • ไม่มีวิชาใดได้เกรด  F U
 • ไม่เคยลงทะเบียนวิชาซ้ำ
 • ใช้เวลาเรียนไม่เกิน 4 ปีการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี สำหรับภาคพิเศษ
 • ลงทะเบียนไม่เกิน 150 หน่วยกิต
นักศึกษาเทียบโอน หรือ ปริญญาที่ 2   ไม่มีสิทธิ์รับเกียรตินิยม