แนะนำหน่วยงาน

แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา เป็นหน่วยงานย่อยของฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ สังกัดสายกิจการนักศึกษา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2535 โดยมีภาระหน้าที่การจัดบริการและสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เช่น บริการรักษาพยาบาลแก่นักศึกษาและบุคลากร รับแจ้งส่งมอบของหาย ประกันอุบัติเหตุ การผ่อนผันทหารและการรักษาดินแดน เป็นต้น

ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์

ปณิธาน: มุ่งพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพสร้างสรรค์
วิสัยทัศน์: เป็นศูนย์ให้บริการการศึกษาและสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์: เพื่อเอื้ออำนวยให้นักศึกษาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตใจในการบริการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บุคลากรประจำ

ผศ.นรเศรษฐ เจียมจิโรจน์
อาจารย์ฐิฏินันท์ ธรรมโชติ
อาจารย์ยิ่งยศ ศรีแก้วนวล
อาจารย์วิสนีย์ วิเศษจิตรเลิศ
อาจารย์ศิริวรรณ วิเศษวรวงศ์
อาจารย์จรัญ สมสงวน
อาจารย์ปริวัตร สิงห์แก้ว
อาจารย์ศรีสกุล เปรมฤทัย
อาจารย์อาทิตยา โปณะทอง
คุณธชาพิมพ์ สิทธิเขตรกรรณ์