ลงทะเบียนยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่นำยานพาหนะเข้ามาจอดภายในมหาวิทยาลัย โดยสำรองที่จอดรถบางส่วนไว้สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น และเพื่อให้การจัดการจอดยานพาหนะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้บุคคลากรที่ต้องการนำรถเข้ามาจอดในมหาวิทยาลัย ติดต่อได้ที่แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษาทั้ง 2 วิทยาเขต โดยผู้ที่ลงทะเบียนยานพาหนะจะได้รับสติกเกอร์ติดรถยนต์ของมหาวิทยาลัย

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนยานพาหนะ

 1. กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบสำเนาทะเบียนรถสำหรับผู้ลงทะเบียนครั้งแรกหรือต้องการเปลี่ยนยานพาหนะคันใหม่
 2. บุคลากร 1 ท่านสามารถลงทะเบียนยานพาหนะได้เพียง 2 คันเท่านั้น

หมายเหตุ  สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์มีอายุ 1 ปีการศึกษา บุคลากรที่ลงทะเบียนยานพาหนะแล้วสามารถติดต่อรับสติ๊กเกอร์ใหม่ได้ที่แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษาทั้ง 2 วิทยาเขต

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท - City Campus

เวลาเปิดให้บริการ
จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 น. ถึง 21.00 น.
อาทิตย์ เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.
เวลาแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 น. ถึง 19.00 น.
เสาร์ เช้า เวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น.
เสาร์ บ่าย เวลา 16.00 น. ถึง 19.00 น.

วิทยาเขตรังสิต - Rangsit Campus

เวลาเปิดให้บริการ
จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.
เวลาแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ – เสาร์ เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.

ระเบียบปฏิบัติการใช้ห้องพยาบาล

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้ห้องพยาบาลและเพื่อเป็นหลักฐานในการพยาบาล มหาวิทยาลัยได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่จะใช้บริการดังต่อไปนี้

การขอรับยา

 1. นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 2. หากมีประวัติการแพ้ยา ให้แจ้งพยาบาลทราบทุกครั้ง ถึงแม้ว่าจะจำชื่อยาได้หรือไม่ได้ก็ตาม
 3. นักศึกษาที่ป่วย (เจ้าตัวมาเอง) ต้องการยาหรือทำหัตถการต่างๆ ให้แจ้งพยาบาล
 4. ให้เขียนประวัติตนเองในสมุดเบิกเวชภัณฑ์
 5. รับยา / ทำหัตถการพร้อมรับคำแนะนำ / ปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากพยาบาลหรือให้เข้าพักที่ห้องพยาบาล หากอาการไม่ดีขึ้นหรือเกินความสามารถของห้องพยาบาล พยาบาลจะพิจารณาส่งตัวไปโรงพยาบาล สำหรับนักศึกษาจะติดต่อผู้ปกครองให้ทราบ

หมายเหตุ นักศึกษาจะได้รับยาที่พยาบาลสามารถจ่ายได้เพื่อบรรเทาอาการเพียง 1 หรือ 2 มื้อ เท่านั้น และไม่อนุญาตให้รับยาแทนผู้อื่น และเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้มารับบริการ ห้ามผู้มาติดต่อใช้โทรศัพท์มือถือในห้องพยาบาล

การพบแพทย์

 1. นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 2. แจ้งความประสงค์ต้องการพบแพทย์
 3. แสดงบัตรนักศึกษา หรือเอกสารที่เป็นของมหาวิทยาลัย เช่นใบลงทะเบียนแนบด้วยบัตรประชาชน
 4. หากมีประวัติการแพ้ยา ให้แจ้งพยาบาลทราบทุกครั้ง ถึงแม้ว่าจะจำชื่อยาได้หรือไม่ได้ก็ตาม
 5. นั่งรอเรียกชื่อเพื่อให้แพทย์ตรวจตรงบริเวณที่จัดให้ด้วยความเรียบร้อย
 6. ปิดโทรศัพท์มือถือก่อนเข้าพบแพทย์
 7. รับยาตามใบสั่งยาของแพทย์ หรือเข้าพักที่ห้องพยาบาลตามคำสั่งแพทย์ หรือส่งต่อ/แนะนำไปโรงพยาบาลตามคำสั่งแพทย์พร้อมทั้งติดต่อผู้ปกครอง (ในกรณีส่งต่อนักศึกษาไปโรงพยาบาล)
 8. รับคำแนะนำจากพยาบาล

การขอนอนพักในห้องพยาบาล

 1. นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 2. แจ้งให้พยาบาลทราบถึงอาการซึ่งจะอยู่ในดุลพินิจของพยาบาล์
 3. แสดงบัตรนักศึกษา หรือเอกสารที่เป็นของมหาวิทยาลัย เช่นใบลงทะเบียนแนบด้วยบัตรประชาชน
 4. ให้เขียนประวัติของตนเอง สาเหตุการเจ็บป่วย และเวลาเข้าพักในสมุดเบิกเวชภัณฑ์
 5. อาจได้รับยาที่พยาบาลสามารถจ่ายได้ หรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วแต่กรณ
 6. ปิดโทรศัพท์มือถือก่อนเข้าพักพร้อมทั้งวางบัตรนักศึกษาไว้ที่พยาบาล
 7. พยาบาลจะเป็นผู้นำเข้าพักเท่านั้น
 8. ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยม ยกเว้นได้รับอนุญาตจากพยาบาล
 9. อนุญาตให้เข้าพักได้ไม่เกิน 17.00 น. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพยาบาลเวรเป็นราย ๆ ไป สำหรับนักศึกษาหากอาการไม่ดีขึ้นให้แจ้งผู้ปกครองมารับ
 10. ลงเวลาออกในสมุดเบิกเวชภัณฑ์พร้อมทั้งรับบัตรคืน

การออกใบส่งตัว

นักศึกษาทั่วไป 

 1. อุบัติเหตุ(เฉพาะ OPD Case ตามเห็นสมควรของแพทย์ หรือพยาบาล)วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท/Case จะออกให้เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น
 2. เจ็บป่วยฉุกเฉิน(เฉพาะ OPD Case ตามเห็นสมควรของแพทย์หรือพยาบาล)วงเงินไม่เกิน 2,000 บาท/Case ใช้ได้เฉพาะครั้งแรกครั้งเดียว

หมายเหตุ จะออกใบส่งตัวได้เฉพาะโรงพยาบาลเทพธารินทร์ (ใกล้ที่สุด) โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลกรุงเทพ ใบส่งตัวจะออกให้ครั้งแรกเท่านั้นในกรณีอุบัติเหตุ หากแพทย์นัดหรือ Admit นักศึกษาต้องสำรองจ่ายเงินก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินกับใบรับรองแพทย์มาทำเรื่องเบิกที่แผนกบริการฯ กรณีเจ็บป่วยทั่วไปเบิกคืนไม่ได้ทุกกรณี

นักกีฬาของมหาวิทยาลัย

 1. อุบัติเหตุรีบด่วน วงเงิน 80,000 บาท/Case ให้ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
 2. อุบัติเหตุทั่วไปหรือแพทย์นัด วงเงิน 50,000 บาท/Case ให้ส่งโรงพยาบาลสุขุมวิทเท่านั้น
 3. เจ็บป่วยฉุกเฉินใช้ระเบียบเดียวกับนักศึกษาทั่วไป

การขอใช้กระเป๋าล่วมยา

นักศึกษาทั่วไป

ให้นักศึกษาติดต่อทำเรื่องขอใช้กระเป๋าล่วมยาที่อาจารย์แผนกกิจกรรมสำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา และให้นำบัตรนักศึกษามาเป็นหลักฐานในการยืมโดยมารับกระเป๋าก่อนถึงวันกำหนดยืม 1 วันทำการ

หมายเหตุ    

 1. ชนิดและประเภท รวมทั้งการใช้ยาจะมีรายละเอียดแนบติดกับแบบฟอร์มขออนุเคราะห์กระเป๋าล่วมยา และด้านหลังของกระเป๋าล่วมยา
 2. การขอใช้กระเป๋าล่วมยานี้ให้รวมถึงสหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพจำกัดด้วย